Den 15 januari var det upptaktsmöte för att kvalitetsgranska kluster tre inom Treklövern. De ämnen som ingår är sociologi, arbetsvetenskap, genusvetenskap samt ledarskap och organisation. Nästa steg är att respektive lärosäte arbetar vidare med sina självvärderingar. I maj är det dags för platsbesök och bedömargruppernas rapporter väntas i september.

Kvalitet i högre utbildning handlar om ett brett fokus på hela utbildningen, studenters erfarenheter och anknytning till arbetsliv. Karlstads universitet, Linnéuniversitetet och Mittuniversitetet arbetar tillsammans i en modell för kvalitetsutveckling inom samarbetet Treklövern.

I utvärderingsmodellen grupperas utbildningar med liknande innehåll i kluster. Utbildningarna i ett kluster granskas av en bedömargrupp med representanter från de tre lärosätena, ämnesexperter från andra lärosäten, studenter och representanter från arbetslivet.

Nu är det dags för nästa omgång utbildningar att utvärderas. Det är kluster nummer tre med utbildningar mot examina i sociologi som berörs vid Mittuniversitetet.

 

Självvärderingar och platsbesök

Vid upptaktsmötet den 15 januari träffades den utsedda bedömargruppen och utbildningsrepresentanter för att fastställa tidsplan och presentera utvalda lärandemål. Under våren kommer lärosätena att göra sina självvärderingar, som tillsammans med ett drygt fyrtiotal självständiga studentarbeten ligger till grund för granskningsarbetet. Dessa kompletteras med intervjuer av ledning, lärare och studenter vid platsbesök och distansmöten i maj. I oktober kommer bedömargruppens slutrapport

 

För mer information om arbetet i kluster tre, kontakta:

Roine Johansson, Roine.Johansson@miun.se, 010-142 81 53

2019-01-27, Krister Holm