En analys och utredning pågår inom biblioteket om vilket pedagogiskt stöd till studenter som behöver utvecklas inom ramen för en ”Studieverkstad”. Den ska vara klar till 31 jan.

Utbildningsnära tjänster, UNT, inom universitetsbiblioteket, UB, har fått i uppdrag att genomföra en analys av vilket pedagogiskt stöd riktat till studenter som behöver utvecklas inom ramen för en ”Studieverkstad”. Det kan exempelvis handla om stöd inriktat mot muntlig och skriftlig framställning, mattesupport, statistikstöd o.s.v.

Angelägenheten att ha en sådan utvecklad verksamhet har stärkts inte minst av regeringens vilja till ökad inkludering, där en väg till inkludering för de som nyligen kommit till Sverige som flyktingar går via högre studier. Ytterligare ett skäl till utredningen är de behov som uttrycks i konkreta uppdrag till UNT i Mittuniversitetets handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2017–2019 (Dnr MIUN 2017/983). 

En utgångspunkt för utredningen är de analyser och förslag som tidigare tagits fram vad gäller pedagogiskt stöd och samordning av service till studenter inom Mittuniversitetet, samt de erfarenheter som LRC (som numera ingår i UNT) och UB, i sin helhet har gjort genom åren. En viktig del i utredningen är att göra en omvärldsanalys och att därifrån bredda underlaget. Utredningen kommer även att scanna av vilka pedagogiska resurser/initiativ som redan finns på andra håll inom lärosätet och överväga om det finns behov av samordning. 

Utredningen ska resultera i konkreta förslag om tjänsteutbud, eventuella förslag om samordning och i så fall om det finns behov av fortsatt utredning av organisering, samt utkast till dimensionering av bemanning. I frågan om bemanning ska utredningen även beskriva om lösningar i de olika delarna är att rekrytera personal eller om det handlar om att ha resurser för att köpa tjänster av de akademiska avdelningarna.

Kontaktpersoner för utredningen är Lena Karlsson, tf chef UNT, och uppdragsgivare Morgan Palmqvist, överbibliotekarie.

2017-12-14, Elin Rodin