Senaste tidens mediala uppmärksamhet kring sexuella trakasserier föranlett av bl.a. #Metoo- kampanjen understryker vikten av ett kontinuerligt arbete för lika villkor och vår gemensamma arbetsmiljö.

Inom Mittuniversitetet arbetar vi på en rad olika sätt för att skapa en arbetsmiljö utan diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier, kränkande särbehandling och mobbning för både studenter och medarbetare. Det lika villkorsarbete som bedrivs i form av lika villkorsdagar, riktade utbildningsinsatser och inte minst lokalt ute i verksamheten är alla exempel på detta.

De uppgifter som framkommit i bland annat media har tydligt visat på en problembild som finns inom alla delar av vårt samhälle. Det innebär självklart att det förekommer även hos oss. Därför behöver vi på olika sätt få till stånd en diskussion kring vilket lärosäte vi vill vara utifrån de här aspekterna- och hur vägen dit ser ut.

Om man blir utsatt för någon form av sexuellt trakasseri eller att upplever att någon studiekamrat eller anställd blir utsatt, är det mycket viktigt att, om möjligt, säga ifrån och agera på så sätt att det inte tystas ner eller glöms bort.

På vår lika villkorsida hittar du information om var du kan vända dig för att anmäla något eller bara få prata med någon.  

Där finns även annat material som kan vara till hjälp och nytta, till exempel vår informationsbroschyr ”Arbete för lika villkor – information om kränkande särbehandling, trakasserier och diskriminering”.

2017-10-31, Eva Viktorsson