Ordningsregler

Skriv ut

Ordningsregler vid Mittuniversitetets bibliotek

Universitetsbibliotekets lokaler är en arbetsplats för studenter och anställda. För att det skall fungera är det viktigt att ordningsreglerna följs av alla besökare:

Bibliotekets besökare skall ta ansvar för studiemiljön i lokalen genom att tala i lågmäld samtalston och visa respekt mot andra biblioteksbesökare och personal.
Ringsignalen på mobiltelefonerna skall vara avstängd.
Det ska vara tyst i läsesalarna.
Förtäring av mat i bibliotekslokalen är inte tillåten.
Ställ tillbaka möbler om du flyttat på dem och lämna arbetsplatsen i det skick du vill finna den.
Otillbörligt utnyttjande av bibliotekets datautrustning och annan teknisk utrustning är otillåten.
Husdjur får ej medföras i biblioteket (servicehundar är tillåtna).

Avstängning

Den som bryter mot dessa ordningsregler eller i övrigt uppträder på ett sådant sätt att omgivningen störs eller verksamheten hindras kan avstängas från lånerätten och tillträde till biblioteket för viss tid. Beslut om avstängning fattas av bibliotekschefen. För universitetsanställda och studenter gäller särskilda disciplinregler i arbetsrätten och enligt 10 kap. 1 § högskoleförordningen liksom Regler för nyttjande av MittNet och Mittuniversitetets datorer.

Omprövning av beslut

Den som är missnöjd med beslut som fattats med stöd av dessa regler har rätt att få frågan bedömd av överbibliotekarien. För vidare prövning hänvisas till Högskoleförordningen.