Låneregler

Skriv ut

Låneregler vid Mittuniversitetets bibliotek

Sekretess och hantering av personuppgifter

När du skaffar ett bibliotekskonto samtycker du till att dina personuppgifter behandlas i ett personregister, utifrån dataskyddsförordningen (GDPR). Dina uppgifter kommer inte användas i något annat sammanhang än inom bibliotekets verksamhet samt inom universitetets uppföljningsverksamhet.

Biblioteket behandlar personuppgifter om dig med ditt samtycke i syfte att registrera var böcker och andra medier befinner sig när de är utlånade, samt för att kunna kontakta dig om du inte lämnat tillbaka dem i tid, eller meddela dig när en reserverad bok är klar för hämtning. De böcker och andra medier som du lånar eller reserverar via ditt bibliotekskonto registreras i bibliotekets datasystem. Dessa uppgifter är konfidentiella, vilket innebär att ingen obehörig kan ta del av dem. När lånat material är återlämnat eller eventuella skulder är betalda, raderas dessa uppgifter permanent från ditt bibliotekskonto.

Mittuniversitetet är en myndighet och har en skyldighet att bl.a. följa reglerna för allmänna handlingar, myndigheters arkiv och offentlig statistik. Universitetet kommer därför även att behandla personuppgifterna på de sätt som krävs för att kunna följa gällande lagstiftning. Om någon begär ut en allmän handling som innehåller dina personuppgifter kan Mittuniversitetet komma att lämna ut dessa. Detta om handlingen inte ska/kan beläggas med sekretess. Uppgifterna lagras så länge det krävs enligt lagstiftningen om allmänna handlingar och myndigheters arkiv.

Om du vill veta vilka personuppgifter som finns registrerade om dig som låntagare, vänligen kontakta Mittuniversitetets dataskyddsombud. Vill du uppdatera dina låntagaruppgifter, kontakta biblioteket. Du har också rätt att, efter att lån är återlämnade och eventuella skulder reglerade, få dina personuppgifter raderade från låntagarregistret.

Mittuniversitet är personuppgiftsansvarigt för bibliotekets och övriga delar av organisationens behandling av personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta dataskyddsombudet om du vill ha mer information om vilka personuppgifter Mittuniversitet har registrerat om dig, hur de används eller om någon uppgift skulle vara felaktig och du vill att vi rättar till dem eller raderar dem där så är möjligt. Klagomål över vår hantering av personuppgifter kan alltid göras till Datainspektionen. För mer information angående Mittuniversitetets hantering av dina personuppgifter, kontakta Mittuniversitetets dataskyddsombud Emelie Holmlund, tel 010-142 80 00 vx. för att få svar på dina frågor.

Lån

Materialet måste lämnas tillbaka till biblioteket innan lånetiden går ut och i oskadat skick. Du är ansvarig för att lånetiderna hålls även om du är bortrest eller sjuk.

Lånetiderna varierar för olika material. Lånetiderna anges på utlåningskvittot och du kan se dem på din låntagarbild om du loggar in i bibliotekets katalog. (Mina sidor - Se dina lån och reservationer.)


Du kan återlämna det du lånat genom att lägga det i särskilda återlämningsfack utanför något av biblioteken. Men lämnar du tillbaka material där efter det att biblioteket stängt för dagen så blir inte återlämningen registrerad förrän nästa dag som biblioteket har öppet och din eventuella förseningsavgift räknas från den dagen.

Du kan inte låna hem tidskrifter eller referensmaterial.

Om du vill ha bevis på att ett lån är återlämnat kan du se det på ditt lånekvitto som du antingen får i återlämningsautomaten eller som skickas till din e-adress. Det är därför viktigt att du alltid ser till att vi har rätt e-postadress till dig.

Du som är distansstuderande och inte bor i tätorterna kring Mittuniversitetets campus kan få material skickat direkt hem. Universitetsbiblioteket bekostar frakten till dig men du måste själv stå för fraktkostnaden tillbaka till oss. Vi skickar enbart studierelaterad litteratur. Vi skickar inte material utanför Sverige. Se vidare vår information till distansstudenter.

Försenade lån

När du lämnar tillbaka ett lån för sent eller lånar om efter lånetidens utgång, får du betala en förseningsavgift (se prislista). 

Det är alltid ditt eget ansvar att själv hålla reda på lånetiden med hjälp av lånekvittot och Mina sidor på webben. Biblioteket tillhandahåller en service att skicka påminnelser och kravbrev, men vi garanterar inte att dessa alltid når dig.

Har du skuld till biblioteket  som överskrider en viss summa spärras ditt bibliotekskonto så att du inte kan låna.

Ersättning av skadat eller borttappat material

När lånetiden gått ut skickar vi kravbrev. Efter tre krav faktureras du för det du lånat. För att ersätta materialet får du betala en schablonsumma (se prislista). Schablonsumman skall täcka nytt inköp samt vår arbetskostnad. Förseningsavgift tillkommer. Om du återlämnar materialet avskriver vi denna summa och du behöver bara betala förseningsavgiften. Material som är skadat ska ersättas genom nytt inköp av låntagaren om möjligt, i annat fall debiterar vi enligt schablonsumman, (se ovan).

För särskilt värdefullt material debiterar biblioteket den faktiska kostnaden för ett nytt inköp. Tappar du bort en del av ett flerbandsverk som inte kan köpas i separata delar måste du ersätta verket i sin helhet. Detta gäller även de CD- och DVD -skivor som är bilagor till en tryckt bok.

Om du inte betalar går ärendet vidare till kronofogdemyndigheten. Då tillkommer ytterligare kostnader.

Även om du har betalat ersättning för materialet tillhör det fortfarande biblioteket och ska återlämnas om det återfinns.

Reservationer och omlån

Har du lånat böcker hos oss lånas dessa automatiskt om så länge materialet inte är reserverat av annan låntagare. Du kan inte låna om själv på mina sidor. Efter 150 dagar måste du komma in och visa upp böckerna för att kunna låna om. 

Du får reservera utlånat material på det egna biblioteket samt allt material från övriga Mittuniversitetets campusbibliotek. Låntagare som är i biblioteket har dock företräde till de böcker som finns på hyllorna. Läs mer om hur du reserverar böcker.

Vi skickar ut ett meddelande när din reservation har kommit. Materialet ska hämtas i bibliotekets lånedisk inom 3 arbetsdagar från datumet på meddelandet.

Lån från andra bibliotek, fjärrlån

Vi fjärrlånar till studenter och personal vid Mittuniversitet samt studenter och forskare vid andra universitet och högskolor. Läs mer om fjärrlån.

Skaffa bibliotekskonto Skaffa bibliotekskonto