Utbildningsprojekt

Print

Projekt: Informationskompetens i utbildningen 2014-2016

UB/LRC fick i uppdrag av Biblioteksrådet i maj 2013 att träffa respektive fakultet för en dialog om var kommunikationen mellan UB/LRC och akademin bör ske då det gäller utbildningsinsatser inom informationskompetens. Syftet med uppdraget är att nå en formalisering av samarbetet mellan UB/LRC och Fakulteterna med fokus på strategi, kvalitet, progression, ämnesrelevans och systematik. UB/LRC har valt att dela in uppdraget i två delprojekt utifrån fakultetstillhörighet. En genomgående idé i projektet är att anpassa UB/LRC:s stöd till utbildningen utifrån de olika behov som ämnena och utbildningarna har inom respektive fakultet.

HUV

Projektplan (pdf)
Introduktionsbrev från Överbibliotekarien (pdf)

NMT

Projektplan (pdf)
Introduktionsbrev från Överbibliotekarien (pdf)

Grundläggande dokument och verktyg

Informationskompetens - en definition (pdf)
Progression i informationskompetens - ett innehållsmässigt förslag att utgå ifrån (pdf)
Bibliotekets kurs i Moodle 

Kompetensutveckling

Källkritik och Internet (genomförd)
Att motverka plagiering (genomförd)
Utvärdering
Övningsuppgifter/Examination
Systematisk informationssökning

Kontaktpersoner

Utbildningsgruppen vid UB/LRC
Cathrine Berggren, bibliotekschef Sundsvall
Laura Brander, LRC-koordinator Östersund
Anders Danielsson, bibliotekarie Östersund
Gertrud Ivarsson, bibliotekarie Östersund
Mikael Reberg, LRC-koordinator Sundsvall