Stort engagemang i verksamheten och vilja till ständigt utvecklingsarbete samt god arbetslivs- och forskningsanknytning. Det är exempel på saker som genomsyrar Mittuniversitetets utbildningar inom huvudområdena kulturgeografi och turismvetenskap.

Huvudområdena kulturgeografi och turismvetenskap har utvärderats inom ramen för ett gemensamt utvärderingssystem mellan Mittuniversitetet, Karlstad universitet och Linnéuniversitetet – Treklövern. Nu är rapporten inlämnad och bedömargruppens övergripande intryck är att huvudområdena kulturgeografi och turismvetenskap vid Mittuniversitetet uppnår ställda krav på kvalitet.

Bedömargruppen har utvärderat studenternas förutsättningar och resultat i förhållande till examensmålen samt utvecklings- och kvalitetssäkringsprocesserna. För att göra det har de tagit del av underlag såsom självständiga arbeten, självvärderingar samt intervjuer med studenter, lärare och studierektorer/programansvariga.

I rapporten finns ett antal punkter som bedömargruppen anser är bra, som de anser kan åtgärdas och som de anser bör åtgärdas för att förbättra kvalitén på huvudområdena inom utbildningarna. För kulturgeografi och turismvetenskap lyfter bedömargruppen fram den goda forskningsanknytningen, särskilt för studenter på master- och magisternivå, samt den starka anknytningen till arbetslivet och branschen.

- Det är roligt att någonting vi jobbat och jobbar hårt med lyfts fram! Även vårt arbete med att integrera jämställdhetsperspektivet i utbildningarna anses bra. Vi har såklart också fått några viktiga rekommendationer för vad som kan eller bör åtgärdas, till exempel olika aspekter av studenters kunskaper i metod och ämnesteoretiska fördjupningar. Nu ska vi fortsätta utvecklingsarbetet och inom ett år lämna förslag på och vidta åtgärder utifrån bedömargruppens rekommendationer, säger Maria Lexhagen, utvärderingsansvarig för kluster 4.

Läs hela slutrapporten här.

Kontakt: Maria Lexhagen, 010-142 83 39, maria.lexhagen@miun.se

2019-05-29, Bengt Nilsson